ویدئویی از ابتکار جدید در حل معضل ترافیک
ویدئویی از ابتکار جدید در حل معضل ترافیک

بلوک های بتنی راه حلی برای فرار رو به جلو  گزارش شهروند تبریزی از ابتکار جالب در حل معضل ترافیک توسط مدیران مربوطه

بلوک های بتنی راه حلی برای فرار رو به جلو  گزارش شهروند تبریزی از ابتکار جالب در حل معضل ترافیک توسط مدیران مربوطه