ویدئو یی از جمعیت معترضان درمقابل ساختمان پارلمان اسرائیل (کنست)
ویدئو یی از جمعیت معترضان درمقابل ساختمان پارلمان اسرائیل (کنست)

تصاویری از جمعیت معترضان درمقابل ساختمان پارلمان اسرائیل (کنست)

تصاویری از جمعیت معترضان درمقابل ساختمان پارلمان اسرائیل (کنست)