پایانی بر وانت بارهای مزاحم در تبریز آیا پروژه ساماندهی وانت بارها روزشمار می خورد ؟!
پایانی بر وانت بارهای مزاحم در تبریز آیا پروژه ساماندهی وانت بارها روزشمار می خورد ؟!

پایانی بر وانت بارهای مزاحم در تبریز آیا پروژه ساماندهی وانت بارها روزشمار می خورد ؟! سید مرتضی احمدپور وانت بارهایی که سراب فروش ارزان را برای مشتریان ترسیم می کنند چندین سال است چهره شهر تبریز را زشت ساخته و در این میان شهرداران متعددی هرچندبا طرح ضربتی و بدون برنامه مدون کمر همت […]

پایانی بر وانت بارهای مزاحم در تبریز آیا پروژه ساماندهی وانت بارها روزشمار می خورد ؟!

سید مرتضی احمدپور

وانت بارهایی که سراب فروش ارزان را برای مشتریان ترسیم می کنند چندین سال است چهره شهر تبریز را زشت ساخته و در این میان شهرداران متعددی هرچندبا طرح ضربتی و بدون برنامه مدون کمر همت به حل این معضل بستند اما مظلوم نمایی عده ای از وانتی ها اتمام کار را دشوار کرده است.

وانت هایی که گاه به صورت تیمی و مافیایی فعال هستند و برخی افراد در تبریز بیش از ۱۰ وانت را در میادین اداره می کنند و بیش از همه شهروندان را با ایجاد ترافیک و البته اجحاف در فروش آزار می دهند.

اکنون که شهرداری تبریز جرات به خرج داده و با نصب تابلوهای روز شمار پایان طرح های عمرانی خود را در محک آزمون قرار داده شاید بهتر باشد که روز شماری نیز برای پایان کابوس وانت بارها در تبریز نصب شود و شاید تبریزی را بتوان تصور کرد که وانت بارها دیگر با پارک کردن در کنار خیابان ها و میادین گره تبریز را کورتر نکنند.

جمع آوری که نه بلکه ساماندهی وانت بارهای همیشه مزاحم مطالبه شهروندان از دستگاه قضایی و شهرداری تبریز است و امیدواریم مدیران شهر با در نظرگرفتن تمامی مسائل به ویژه امکان فعالیت قانونمند و اصولی این افراد هرچه سریعتر اقدام به جانمایی محل هایی برای وانتی ها کنند و شهر را از این معضل نجات دهند .