پایان روز چهارم مذاکرات با رگبار تند تابستانی!
پایان روز چهارم مذاکرات با رگبار تند تابستانی!

پایان روز چهارم مذاکرات با رگبار تند تابستانی! 🔹اولیانوف و مورا هر دو گفته‌اند خوشبین هستند. 🔹نماینده روسیه می‌گوید به خط پایان بسیار نزدیکیم: شاید حتی پنج ثانیه! 🔹هماهنگ‌کننده اروپایی به ایرنا گفته مذاکرات درباره مسائل فنی در متن ارائه شده توسط بورل جریان داشته است.

پایان روز چهارم مذاکرات با رگبار تند تابستانی!

🔹اولیانوف و مورا هر دو گفته‌اند خوشبین هستند.

🔹نماینده روسیه می‌گوید به خط پایان بسیار نزدیکیم: شاید حتی پنج ثانیه!

🔹هماهنگ‌کننده اروپایی به ایرنا گفته مذاکرات درباره مسائل فنی در متن ارائه شده توسط بورل جریان داشته است.