پا جای پای کی‌روش!
پا جای پای کی‌روش!

پا جای پای کی‌روش! 🔹در تمرینات امروز آبی پوشان در مجموعه انقلاب ریکاردو ساپینتو نیز به مانند کارلوس کی روش تصمیم گرفت تا عملکرد شاگردانش را از روی برجک نگهبانی مورد ارزیابی قرار دهد.

پا جای پای کی‌روش!

🔹در تمرینات امروز آبی پوشان در مجموعه انقلاب ریکاردو ساپینتو نیز به مانند کارلوس کی روش تصمیم گرفت تا عملکرد شاگردانش را از روی برجک نگهبانی مورد ارزیابی قرار دهد.