پتروشیمی تبریز موفق به تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت انرژی بر اساس ویرایش ۲۰۱۸  استاندارد ایزو  ۵۰۰۰۱ شد.
پتروشیمی تبریز موفق به تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت انرژی بر اساس ویرایش ۲۰۱۸  استاندارد ایزو  ۵۰۰۰۱ شد.

🔷 پتروشیمی تبریز موفق به تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت انرژی بر اساس ویرایش ۲۰۱۸  استاندارد ایزو  ۵۰۰۰۱ شد. 🔹به منظور تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت انرژی بر اساس ویرایش ۲۰۱۸  استاندارد ایزو  ۵۰۰۰۱  ممیزی خارجی سیستم (مراقبتی مرحله سوم) توسط نمایندگی ایرانی( شرکت آریان توف پاسارگاد) شرکت DAKKS آلمان، پس از برگزاری جلسه افتتاحیه […]

🔷 پتروشیمی تبریز موفق به تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت انرژی بر اساس ویرایش ۲۰۱۸  استاندارد ایزو  ۵۰۰۰۱ شد.

🔹به منظور تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت انرژی بر اساس ویرایش ۲۰۱۸  استاندارد ایزو  ۵۰۰۰۱  ممیزی خارجی سیستم (مراقبتی مرحله سوم) توسط نمایندگی ایرانی( شرکت آریان توف پاسارگاد) شرکت DAKKS آلمان، پس از برگزاری جلسه افتتاحیه امروز چهارشنبه ۲۸ دیماه ۱۴۰۱ در نوبت های صبح و بعد از ظهر   انجام گردید.

🔹در این دوره از ممیزی مراقبتی عملکرد انرژی واحدهای بهره برداری، خدمات فنی و مهندسی، تدارکات، تعمیرات، منابع انسانی و آموزش و همچنین واحد مدیریت انرژی بر اساس استاندارد فوق مورد ممیزی قرار گرفت.

🔹گفتنی است شرکت پتروشیمی تبریز از جمله شرکت های معدود در بخش صنایع خصوصا حوزه نفت می باشد که از سالها پیش موفق به استقرار سیستم و اخذ تاییدیه آن از مراکز معتبر بین المللی شده است.