پتروشیمی تبریز همچنان در مسیر توسعه و تولید
پتروشیمی تبریز همچنان در مسیر توسعه و تولید

اقدامات استراتژیک و ویژه در تامین نفتادر روزهای پایانی سال پروژه دیگری برای رفع چالشی نفتا به اتمام و به بهره برداری خواهد رسید… پتروشیمی تبریز همچنان در مسیر توسعه و تولید قرار دارد و توانسته در هفته های اخیر باوجود کاهش خوراک نفتا به تولید مستمر خود ادامه دهد. با توجه به مشکلات پیش […]

اقدامات استراتژیک و ویژه در تامین نفتادر روزهای پایانی سال

پروژه دیگری برای رفع چالشی نفتا به اتمام و به بهره برداری خواهد رسید…

پتروشیمی تبریز همچنان در مسیر توسعه و تولید قرار دارد و توانسته در هفته های اخیر باوجود کاهش خوراک نفتا به تولید مستمر خود ادامه دهد.

با توجه به مشکلات پیش آمده در تامین نفتا به عنوان خوراک اصلی، پتروشیمی تبریز اقدامات استراتژیک ویژه ای در شرکت صورت پذیرفته، که از جمله مهمترین آنها اتصال به خط سراسری اتیلن بوده که در حال حاضر این شرکت را قادر ساخته تا بیست تن در ساعت از خط اتیلن غرب را بهره برداری و مانع توقف تولید ناشی از عدم تامین نفتا گردد.

در روزهای پایانی سال ، پروژه دیگری برای رفع چالشی نفتا به اتمام و به بهره برداری خواهد رسید.این پروژه همانا افزایش سهم گاز در سبد خوراک واحد الفین بوده که بدست توانمند نیروهای متخصص پتروشیمی تبریز طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده است.

این طرح علاوه بر اینکه کاهش ریسک های ناشی از عدم تامین نفتا را بهمراه خواهد داشت  بلکه راندمان واحد الفین را به دلیل پایین بودن کیفیت نفتاهای عرضه شده جبران خواهد نمود.