پتروشیمی تبریز همچنان روی نوار پیشرفت
پتروشیمی تبریز همچنان روی نوار پیشرفت

🔷پتروشیمی تبریز در دهه فجر امسال بهره برداری و کلنگ زنی دو پروژه از پروژه های توسعه ای را اجرایی خواهد کرد. 🔹بهره برداری از پروژه تولید پالت پلاستیکی که بی نیازی شرکت را به خرید پالت پلاستیکی موجب می گردد. 🔹کلنگ زنی پروژه اتصال به شبکه برق سراسری برای تامین برق مورد نیاز طرح […]

🔷پتروشیمی تبریز در دهه فجر امسال بهره برداری و کلنگ زنی دو پروژه از پروژه های توسعه ای را اجرایی خواهد کرد.

🔹بهره برداری از پروژه تولید پالت پلاستیکی که بی نیازی شرکت را به خرید پالت پلاستیکی موجب می گردد.

🔹کلنگ زنی پروژه اتصال به شبکه برق سراسری برای تامین برق مورد نیاز طرح های توسعه ای پتروشیمی تبریز که تامین برق مورد نیاز طرح های توسعه ای و پایدارسازی شبکه برق مجتمع پتروشیمی تبریز را یهمراه خواهد داشت.