پرتاب احسان حدادی به ۶۰ متر هم نرسید!
پرتاب احسان حدادی به ۶۰ متر هم نرسید!

پرتاب احسان حدادی به ۶۰ متر هم نرسید! 🔹احسان حدادی در آخرین مرحله لیگ دوومیدانی با پرتابی کمتر از ۶۰ متر قهرمان شد. 🔹قهرمان پرتاب دیسک آسیا در رقابت این ماده پرتابی به طول ۵۹.۹۴ متر ثبت کرد و قهرمان شد. پس از او محمدرضا رحمانی‌فر با ۵۶.۸۵ متر و صادق صمیمی با ۵۵.۸۱ متر […]

پرتاب احسان حدادی به ۶۰ متر هم نرسید!

🔹احسان حدادی در آخرین مرحله لیگ دوومیدانی با پرتابی کمتر از ۶۰ متر قهرمان شد.

🔹قهرمان پرتاب دیسک آسیا در رقابت این ماده پرتابی به طول ۵۹.۹۴ متر ثبت کرد و قهرمان شد. پس از او محمدرضا رحمانی‌فر با ۵۶.۸۵ متر و صادق صمیمی با ۵۵.۸۱ متر به ترتیب دوم و سوم شدند.