پیش‌بینی پاییز کم بارش
پیش‌بینی پاییز کم بارش

پیش‌بینی پاییز کم بارش مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی:بر اساس خروجی اغلب‌مدل‌های پیش‌بینی بلندمدت،‌ انتظار می‌رود پاییز امسال بارش‌های کشور کمتر از نرمال باشد. 🔹این شرایط در حالی است که امسال دومین سال متوالی خشکسالی با درجات شدید تا بسیار شدید در کشور است.

پیش‌بینی پاییز کم بارش

مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی:بر اساس خروجی اغلب‌مدل‌های پیش‌بینی بلندمدت،‌ انتظار می‌رود پاییز امسال بارش‌های کشور کمتر از نرمال باشد.

🔹این شرایط در حالی است که امسال دومین سال متوالی خشکسالی با درجات شدید تا بسیار شدید در کشور است.