پیمان کشاورز مدافع سابق تراکتور به تیم «Kəpəz» در لیگ آذربایجان ملحق شد.
پیمان کشاورز مدافع سابق تراکتور به تیم «Kəpəz» در لیگ آذربایجان ملحق شد.

پیمان کشاورز مدافع سابق تراکتور به تیم «Kəpəz» در لیگ آذربایجان ملحق شد.

پیمان کشاورز مدافع سابق تراکتور به تیم «Kəpəz» در لیگ آذربایجان ملحق شد.