چرا مصرف گاز در ایران بالاست؟
چرا مصرف گاز در ایران بالاست؟

چرا مصرف گاز در ایران بالاست؟ 🔹بررسی‌ها نشان داده است که علاوه بر قیمت ارزان گاز در ایران، فقدان سبد متنوع انرژی و فرهنگ مناسب مصرف گاز نیز باعث شده است تا مصرف گاز ایران با چین ١/۴ میلیاردی و نیمی از اروپا برابری کند.

چرا مصرف گاز در ایران بالاست؟

🔹بررسی‌ها نشان داده است که علاوه بر قیمت ارزان گاز در ایران، فقدان سبد متنوع انرژی و فرهنگ مناسب مصرف گاز نیز باعث شده است تا مصرف گاز ایران با چین ١/۴ میلیاردی و نیمی از اروپا برابری کند.