چرا کسی کاری به مجرمان سفارت ندارد؟
چرا کسی کاری به مجرمان سفارت ندارد؟

علی مجتهدزاد، وکیل دادگستری: چرا کسی کاری به مجرمان سفارت ندارد؟ علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «چرا کسی کاری به مجرمان سفارت ندارد؟» در روزنامه اعتماد نوشت:🔹دیوارنویسی‌های اخیر روی دیوار  سفارت بریتانیا در تهران به ‌طور قطع و حتم مصداق جرایم متعددی است. از جمله مهم‌ترین اینها جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است. […]

علی مجتهدزاد، وکیل دادگستری: چرا کسی کاری به مجرمان سفارت ندارد؟

علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «چرا کسی کاری به مجرمان سفارت ندارد؟» در روزنامه اعتماد نوشت:🔹دیوارنویسی‌های اخیر روی دیوار  سفارت بریتانیا در تهران به ‌طور قطع و حتم مصداق جرایم متعددی است. از جمله مهم‌ترین اینها جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانونی می‌گوید: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»

🔹اما با وجود صراحت انطباق این ماده با اقدام صورت گرفته در ساختمان سفارت بریتانیا، شاهد سکوت مراجع قضایی و امنیتی در این خصوص هستیم. سکوت و بی‌توجهی که به نظر عمدی و نه از سر غفلت است.