«ژان لوک گدار» خودکشی خودخواسته کرده است
«ژان لوک گدار» خودکشی خودخواسته کرده است

«ژان لوک گدار» خودکشی خودخواسته کرده است 🔹وکیل «ژان لوک گدار» تأیید کرد که این سینماگر سرشناس فرانسوی از طریق اُتانازی (خودکشی مساعدت‌شده یا خودخواسته) به زندگی خود پایان داده است

«ژان لوک گدار» خودکشی خودخواسته کرده است

🔹وکیل «ژان لوک گدار» تأیید کرد که این سینماگر سرشناس فرانسوی از طریق اُتانازی (خودکشی مساعدت‌شده یا خودخواسته) به زندگی خود پایان داده است