کارتون عمر مومنی از سوپر واکنش امیلیانو مارتینز
کارتون عمر مومنی از سوپر واکنش امیلیانو مارتینز

🎨سوپر واکنش امیلیانو مارتینز در ثانیه های پایانی بازی فینال جام جهانی سوژه کارتون عمر مومنی شد.

🎨سوپر واکنش امیلیانو مارتینز در ثانیه های پایانی بازی فینال جام جهانی سوژه کارتون عمر مومنی شد.