کاهش شتاب رشد نقدینگی در کشور
کاهش شتاب رشد نقدینگی در کشور

کاهش شتاب رشد نقدینگی در کشور 🔹نگاهی به آمارهای مختلف مرتبط با بازار پول و نقدینگی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در دوره جدید در اجرای سیاست کاهش شتاب رشد نقدینگی موفق بوده است. 🔹به‌ عنوان نمونه بررسی حجم مانده تسهیلات شبکه بانکی که عامل بسیار مهمی در خلق نقدینگی است، گویای موفقیت سیاست بانک […]

کاهش شتاب رشد نقدینگی در کشور

🔹نگاهی به آمارهای مختلف مرتبط با بازار پول و نقدینگی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در دوره جدید در اجرای سیاست کاهش شتاب رشد نقدینگی موفق بوده است.

🔹به‌ عنوان نمونه بررسی حجم مانده تسهیلات شبکه بانکی که عامل بسیار مهمی در خلق نقدینگی است، گویای موفقیت سیاست بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و در نتیجه کاهش شتاب رشد نقدینگی است.

🔹بررسی گزارش فعالیت ماهانه بانک‌های بورسی نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات بانک‌های بورسی در بهار سال جاری با سرعتی به مراتب کمتر از بهار سال گذشته افزایش یافته است