کدام مشترکان مشمول گازبهای رایگان می‌شوند؟
کدام مشترکان مشمول گازبهای رایگان می‌شوند؟

🔻کدام مشترکان مشمول گازبهای رایگان می‌شوند؟ 🔹اوجی، وزیر نفت با بیان اینکه اگر مشترکی نسبت به مصرف پارسال خود ۳۰ درصد صرفه‌جویی داشته باشد، گازبهای رایگان خواهد داشت، گفت: اقدام‌های خوبی برای تشویق مشترکان در نظر گرفته شده است و با هر یک درصد کاهش مصرف، شامل سه درصد تخفیف گازبها می‌شوند.

🔻کدام مشترکان مشمول گازبهای رایگان می‌شوند؟

🔹اوجی، وزیر نفت با بیان اینکه اگر مشترکی نسبت به مصرف پارسال خود ۳۰ درصد صرفه‌جویی داشته باشد، گازبهای رایگان خواهد داشت، گفت: اقدام‌های خوبی برای تشویق مشترکان در نظر گرفته شده است و با هر یک درصد کاهش مصرف، شامل سه درصد تخفیف گازبها می‌شوند.