کدخدایی: دادگاه مشترک ایران و عراق برای پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی تشکیل می‌شود
کدخدایی: دادگاه مشترک ایران و عراق برای پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی تشکیل می‌شود

🔻کدخدایی: دادگاه مشترک ایران و عراق برای پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی تشکیل می‌شود رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور شهید سلیمانی: اگر بتوانیم یک دادگاه بین‌المللی بین کشور عراق و ایران تشکیل دهیم با سرعت بیشتری می‌توان پرونده را در مجامع بین‌المللی پیگیری‌ کرد که این موضوع در دست اقدام است.

🔻کدخدایی: دادگاه مشترک ایران و عراق برای پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی تشکیل می‌شود

رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور شهید سلیمانی: اگر بتوانیم یک دادگاه بین‌المللی بین کشور عراق و ایران تشکیل دهیم با سرعت بیشتری می‌توان پرونده را در مجامع بین‌المللی پیگیری‌ کرد که این موضوع در دست اقدام است.