کریمی سرپرست باشگاه استقلال شد
کریمی سرپرست باشگاه استقلال شد

کریمی سرپرست باشگاه استقلال شد پس از استعفای علی فتح الله زاده از مدیرعاملی باشگاه استقلال ظهر امروز نشست هیئت مدیره این باشگاه با حضور اعضا برگزار شد و در نهایت حجت کریمی به عنوان سرپرست جدید این باشگاه انتخاب شد.                        

کریمی سرپرست باشگاه استقلال شد

پس از استعفای علی فتح الله زاده از مدیرعاملی باشگاه استقلال ظهر امروز نشست هیئت مدیره این باشگاه با حضور اعضا برگزار شد و در نهایت حجت کریمی به عنوان سرپرست جدید این باشگاه انتخاب شد.