کسری آب تبریز را جبران کردیم
کسری آب تبریز را جبران کردیم

کسری آب تبریز را جبران کردیم امینی، معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشور: کسری ۹۰۰ لیتر بر ثانیه آب شرب شهر تبریز که طی روزهای گذشته با مشکلاتی در بخش هایی از این شهر مواجه شده بود، با استفاده از آب زرینه رود و منابع زیرزمینی مرتفع شد. به جهت کاهش بارش […]

کسری آب تبریز را جبران کردیم

امینی، معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشور: کسری ۹۰۰ لیتر بر ثانیه آب شرب شهر تبریز که طی روزهای گذشته با مشکلاتی در بخش هایی از این شهر مواجه شده بود، با استفاده از آب زرینه رود و منابع زیرزمینی مرتفع شد.

به جهت کاهش بارش ها سد نهند تبریز دچار کاهش آب سطحی شده بود که با تلاش های صورت گرفته تهدید ایجاد شده برای تبریز به یک فرصت تبدیل شد و پروژه سه ساله ظرف مدت کمتر از سه ماه آماده بهره برداری شد.

در حال حاضر استفاده عمده شهروندان تبریزی از آب باکیفیت زرینه رود می‌باشد.