کشف شبکه تقلب در آزمون رفع شبهه داوطلبان کنکور ۱۴۰۱
کشف شبکه تقلب در آزمون رفع شبهه داوطلبان کنکور ۱۴۰۱

🔻کشف شبکه تقلب در آزمون رفع شبهه داوطلبان کنکور ۱۴۰۱ 🔹عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، از کشف شبکه تقلب در آزمون رفع شبهه داوطلبان کنکور ۱۴۰۱ و تعیین تکلیف داوطلبانی که در این آزمون شرکت نکردند، خبر داد.

🔻کشف شبکه تقلب در آزمون رفع شبهه داوطلبان کنکور ۱۴۰۱

🔹عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، از کشف شبکه تقلب در آزمون رفع شبهه داوطلبان کنکور ۱۴۰۱ و تعیین تکلیف داوطلبانی که در این آزمون شرکت نکردند، خبر داد.