کشف یک عنصر غیرمنتظره در دو سیاره فراخورشیدی
کشف یک عنصر غیرمنتظره در دو سیاره فراخورشیدی

🔻کشف یک عنصر غیرمنتظره در دو سیاره فراخورشیدی 🔹دانشمندان عنصر سنگین باریم را در جو سیارات فراخورشیدی که در آنها عناصری مانند اکسیژن، کربن و هیدروژن وجود دارند، کشف کردند .

🔻کشف یک عنصر غیرمنتظره در دو سیاره فراخورشیدی

🔹دانشمندان عنصر سنگین باریم را در جو سیارات فراخورشیدی که در آنها عناصری مانند اکسیژن، کربن و هیدروژن وجود دارند، کشف کردند .