کنعانی: تصمیم تحریمی اتحادیه اروپا از اساس مردود و فاقد اثر و اعتبار است
کنعانی: تصمیم تحریمی اتحادیه اروپا از اساس مردود و فاقد اثر و اعتبار است

🔻کنعانی: تصمیم تحریمی اتحادیه اروپا از اساس مردود و فاقد اثر و اعتبار است سخنگوی وزارت امور خارجه: تصمیم تحریمی شورای وزیران اتحادیه اروپا حاکی از تداوم رویکرد مغرضانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر برای نیل به اهداف سیاسی است و چنین تصمیمی از اساس مردود و فاقد اثر و اعتبار است. 🔹در پاسخ به اقدام […]

🔻کنعانی: تصمیم تحریمی اتحادیه اروپا از اساس مردود و فاقد اثر و اعتبار است

سخنگوی وزارت امور خارجه: تصمیم تحریمی شورای وزیران اتحادیه اروپا حاکی از تداوم رویکرد مغرضانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر برای نیل به اهداف سیاسی است و چنین تصمیمی از اساس مردود و فاقد اثر و اعتبار است.

🔹در پاسخ به اقدام امروز شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا، بزودی تحریم‌های متقابل علیه اشخاص و نهادهای ذیربط اروپایی اعمال و اعلام خواهد شد.