کودکان و نوجوانان تبریزی از شهردار چه می خواهند ؟!
کودکان و نوجوانان تبریزی از شهردار چه می خواهند ؟!

کودکان و نوجوانان تبریزی از شهردار چه می خواهند ؟! در گزارش های شهری از شهروندان با عنوان سلام آقای شهردار این بار سراغ کودکان و نوجوانان تبریزی رفتیم و خواسته‌ ها و انتظارات‌شان را از شهردار جویا شدیم. توسعه اماکن فرهنگی و تفریحی، بهبود حمل و نقل عمومی و حل مشکل ترافیک، توسعه فضاهای […]

کودکان و نوجوانان تبریزی از شهردار چه می خواهند ؟!

در گزارش های شهری از شهروندان با عنوان سلام آقای شهردار این بار سراغ کودکان و نوجوانان تبریزی رفتیم و خواسته‌ ها و انتظارات‌شان را از شهردار جویا شدیم.

توسعه اماکن فرهنگی و تفریحی، بهبود حمل و نقل عمومی و حل مشکل ترافیک، توسعه فضاهای سبز و پارک‌ها از جمله مهم‌ترین مطالبات کودکان و نوجوانان از یعقوب هوشیار، شهردار تبریز بود