گرم‌ترین و سردترین شهر کشور با ۵۰ درجه اختلاف دما در یک شبانه‌روز
گرم‌ترین و سردترین شهر کشور با ۵۰ درجه اختلاف دما در یک شبانه‌روز

گرم‌ترین و سردترین شهر کشور با ۵۰ درجه اختلاف دما در یک شبانه‌روز سازمان هواشناسی:اختلاف دمای سردترین و گرم‌ترین شهرهای کشور در شبانه‌روز گذشته به ۵۰ درجه سلسیوس رسید به‌طوری‌که سراب در آذربایجان‌شرقی با دمای ۲۵- درجه سلسیوس سردترین و عسلویه در بوشهر با دمای ۲۵+ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای کشور شدند.

گرم‌ترین و سردترین شهر کشور با ۵۰ درجه اختلاف دما در یک شبانه‌روز

سازمان هواشناسی:اختلاف دمای سردترین و گرم‌ترین شهرهای کشور در شبانه‌روز گذشته به ۵۰ درجه سلسیوس رسید به‌طوری‌که سراب در آذربایجان‌شرقی با دمای ۲۵- درجه سلسیوس سردترین و عسلویه در بوشهر با دمای ۲۵+ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای کشور شدند.