گروسی: آژانس آماده تعامل مجدد با ایران است
گروسی: آژانس آماده تعامل مجدد با ایران است

گروسی: آژانس آماده تعامل مجدد با ایران است رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:آژانس دسترسی محدودی به تاسیسات هسته‌ای ایران دارد، اما این سازمان آماده تعامل مجدد با ایران است.

گروسی: آژانس آماده تعامل مجدد با ایران است

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:آژانس دسترسی محدودی به تاسیسات هسته‌ای ایران دارد، اما این سازمان آماده تعامل مجدد با ایران است.