گروکشی سازمان خصوصی‌سازی برای انتصاب مدیران در شرکت‌های سهام عدالت!
گروکشی سازمان خصوصی‌سازی برای انتصاب مدیران در شرکت‌های سهام عدالت!

یک نماینده مجلس : گروکشی سازمان خصوصی‌سازی برای انتصاب مدیران در شرکت‌های سهام عدالت! احمد علیرضابیگی گفت: سازمان خصوصی‌ سازی مجاز به دخالت در چینش مدیرانی که سهامشان را سهام عدالت تشکیل می‌دهد، نیست و هر گونه حضور یا دخالت آنها در انتصابات این شرکت‌ها غیرقانونی است. بنابرگفته این نماینده حضور مستقیم و غیرمستقیم سازمان […]

یک نماینده مجلس : گروکشی سازمان خصوصی‌سازی برای انتصاب مدیران در شرکت‌های سهام عدالت!

احمد علیرضابیگی گفت: سازمان خصوصی‌ سازی مجاز به دخالت در چینش مدیرانی که سهامشان را سهام عدالت تشکیل می‌دهد، نیست و هر گونه حضور یا دخالت آنها در انتصابات این شرکت‌ها غیرقانونی است.

بنابرگفته این نماینده حضور مستقیم و غیرمستقیم سازمان خصوصی‌سازی در چینش مدیران این شرکتها زمینه سیاسی بازی را فراهم کرده است.

گفتنی ست اخبار ناخوشایندی مبنی بر دخالتهای عجیب قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی در برخی شرکت‌ها (از دخالت در انتصابات تا امضا نکردن صورتجلسات) به گوش میرسد که شائبه انتخاباتی و حزبی بودن را تبادر میکند.