گزارش تصویری نشست خبری ریاست هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه
گزارش تصویری نشست خبری ریاست هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه

نشست خبری ریاست هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه عکس ها از حمید نادری

نشست خبری ریاست هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه

عکس ها از حمید نادری