گفت‌وگوی تلفنی رئیسی با الهام علی‌اف
گفت‌وگوی تلفنی رئیسی با الهام علی‌اف

گفت‌وگوی تلفنی رئیسی با الهام علی‌اف ▫️رئیس جمهور با بیان اینکه روابط دوستانه و برادرانه دو ملت ایران و آذربایجان بر پیوندهای فرهنگی و تاریخی ناگسستنی بنیان نهاده شده، افزود: دولت‌های ایران و آذربایجان، اجازه نمی‌دهند روابط فیمابین تحت تاثیر القائات بدخواهان دو ملت قرار گیرد.

گفت‌وگوی تلفنی رئیسی با الهام علی‌اف

▫️رئیس جمهور با بیان اینکه روابط دوستانه و برادرانه دو ملت ایران و آذربایجان بر پیوندهای فرهنگی و تاریخی ناگسستنی بنیان نهاده شده، افزود: دولت‌های ایران و آذربایجان، اجازه نمی‌دهند روابط فیمابین تحت تاثیر القائات بدخواهان دو ملت قرار گیرد.