گفت‌وگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و جمهوری آذربایجان
گفت‌وگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و جمهوری آذربایجان

گفت‌وگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و جمهوری آذربایجان امیرعبداللهیان‌: مرز ایران و ارمنستان باید بدون تغییر حفظ شودجیحون بایرام‌اف: جمهوری آذربایجان چشم‌داشتی به خاک هیچ کشوری ندارد وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما مرز ایران و ارمنستان را نیز یک راه ارتباطی تاریخی می‌دانیم که باید بدون تغییر حفظ شود

گفت‌وگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و جمهوری آذربایجان

امیرعبداللهیان‌: مرز ایران و ارمنستان باید بدون تغییر حفظ شودجیحون بایرام‌اف: جمهوری آذربایجان چشم‌داشتی به خاک هیچ کشوری ندارد

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما مرز ایران و ارمنستان را نیز یک راه ارتباطی تاریخی می‌دانیم که باید بدون تغییر حفظ شود