گلزن تاریخساز ایران درگذشت
گلزن تاریخساز ایران درگذشت

گلزن تاریخساز ایران درگذشت 🔹کریم باوی، ستاره سابق شاهین، پرسپولیس و تیم ملی  پس از تحمل یک دوره بیماری، درگذشت.

گلزن تاریخساز ایران درگذشت

🔹کریم باوی، ستاره سابق شاهین، پرسپولیس و تیم ملی  پس از تحمل یک دوره بیماری، درگذشت.