گل اول تراکتور به سپاهان توسط کاوه رضایی در دقیقه ۵۴
گل اول تراکتور به سپاهان توسط کاوه رضایی در دقیقه ۵۴

گل اول تراکتور به سپاهان توسط کاوه رضایی در دقیقه ۵۴ سپاهان سه – یک تراکتور

گل اول تراکتور به سپاهان توسط کاوه رضایی در دقیقه ۵۴

سپاهان سه – یک تراکتور