گل اول سپاهان به تراکتور توسط عیسی مرادی(ویدئو)
گل اول سپاهان به تراکتور توسط عیسی مرادی(ویدئو)

گل اول سپاهان به تراکتور توسط عیسی مرادی سپاهان یک – صفر تراکتور

گل اول سپاهان به تراکتور توسط عیسی مرادی

سپاهان یک – صفر تراکتور