گل سوم سپاهان به تراکتور با دبل عیسی مرادی
گل سوم سپاهان به تراکتور با دبل عیسی مرادی

گل سوم سپاهان به تراکتور با دبل عیسی مرادی در دقیقه ۳۹ سپاهان سه – صفر تراکتور

گل سوم سپاهان به تراکتور با دبل عیسی مرادی در دقیقه ۳۹

سپاهان سه – صفر تراکتور