یارانه‌های تشویقی به کشاورزان برای اجرای الگوی کشت
یارانه‌های تشویقی به کشاورزان برای اجرای الگوی کشت

🔻یارانه‌های تشویقی به کشاورزان برای اجرای الگوی کشت معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی: کمک یارانه ای ۴۰ هزار میلیارد تومانی به کشاورزانی که طرح الگوی کشت را در زمین های زراعی خود رعایت کنند، در نظر گرفته شده است .

🔻یارانه‌های تشویقی به کشاورزان برای اجرای الگوی کشت

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی: کمک یارانه ای ۴۰ هزار میلیارد تومانی به کشاورزانی که طرح الگوی کشت را در زمین های زراعی خود رعایت کنند، در نظر گرفته شده است .