یعقوب هوشیار:حمام تاریخی نوبر با دستور قضایی به شهرداری تبریز تحویل داده می‌شود
یعقوب هوشیار:حمام تاریخی نوبر با دستور قضایی به شهرداری تبریز تحویل داده می‌شود

یعقوب هوشیار:حمام تاریخی نوبر با دستور قضایی به شهرداری تبریز تحویل داده می‌شود با دستور مقام قضایی، حمام تاریخی نوبر به زودی به شهرداری تبریز تحویل داده می‌شود. یعقوب هوشیار در نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: شهرداری تبریز در صدد حفظ دیگر خانه‌های تاریخی و ساماندهی و نگهداری شایسته این […]

یعقوب هوشیار:حمام تاریخی نوبر با دستور قضایی به شهرداری تبریز تحویل داده می‌شود

با دستور مقام قضایی، حمام تاریخی نوبر به زودی به شهرداری تبریز تحویل داده می‌شود.

یعقوب هوشیار در نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: شهرداری تبریز در صدد حفظ دیگر خانه‌های تاریخی و ساماندهی و نگهداری شایسته این فضاهای فرهنگی با کاربری‌های مرتبط است.

وی افزود: مخاطرات زیادی در این رابطه وجود داشت که در حال حاضر به طور مورد به مورد مشکلات مربوط به این ابنیه تاریخی و فرهنگی برطرف خواهد شد.

همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این خصوص اظهار کرد: با وجود اینکه سند ششدانگ حمام تاریخی نوبر به نام شهرداری است ولی در سال های گذشته به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان واگذار شده بود.  

  وی با بیان اینکه در خصوص حمام تاریخی نوبر مکاتباتی با شهردار داشته‌ایم، افزود: در صورتجلسه نیز قید شده که بعد از مرمت این حمام بدون قید و شرط به شهرداری واگذار شود، ولی در حال حاضر اداره کل میراث فرهنگی استان آن محل را به بخش خصوصی اجاره داده است.