یکی از این ٨ کاپیتان یازده روز دیگر کاپ قهرمانی جام جهانی قطر را بالا می برد.
یکی از این ٨ کاپیتان یازده روز دیگر کاپ قهرمانی جام جهانی قطر را بالا می برد.

یکی از این ٨ کاپیتان یازده روز دیگر کاپ قهرمانی جام جهانی قطر را بالا می برد.

یکی از این ٨ کاپیتان یازده روز دیگر کاپ قهرمانی جام جهانی قطر را بالا می برد.