یکی دیگر از مدافعان سلامت تبریز آسمانی شد
یکی دیگر از مدافعان سلامت تبریز آسمانی شد

یکی دیگر از مدافعان سلامت تبریز آسمانی شد فرناز کیهان مدافع سلامت و پرستار مرکز آموزشی و درمانی رازی تبریز بر اثر ابتلا به کرونا و در راه دفاع از سلامت مردم، آسمانی شد.

یکی دیگر از مدافعان سلامت تبریز آسمانی شد

فرناز کیهان مدافع سلامت و پرستار مرکز آموزشی و درمانی رازی تبریز بر اثر ابتلا به کرونا و در راه دفاع از سلامت مردم، آسمانی شد.