یک بار برای همیشه موضوع گشت ارشاد باید تعیین و تکلیف شود
یک بار برای همیشه موضوع گشت ارشاد باید تعیین و تکلیف شود

یک بار برای همیشه موضوع گشت ارشاد باید تعیین و تکلیف شود معین الدین سعیدی، نماینده مجلس:گشت ارشاد و مراجعه به ساختمان منحوس خیابان وزرا، به فرزندان ما استرس زیادی وارد می‌کند 🔹 این بار، یک بار برای همیشه موضوع گشت ارشاد باید تعیین و تکلیف شود 🔹 رئیسی می گفت گشت ارشاد برای مدیران […]

یک بار برای همیشه موضوع گشت ارشاد باید تعیین و تکلیف شود

معین الدین سعیدی، نماینده مجلس:گشت ارشاد و مراجعه به ساختمان منحوس خیابان وزرا، به فرزندان ما استرس زیادی وارد می‌کند

🔹 این بار، یک بار برای همیشه موضوع گشت ارشاد باید تعیین و تکلیف شود

🔹 رئیسی می گفت گشت ارشاد برای مدیران راه می اندازد اما به جای آن، الان شاهد چنین فجایعی هستیم.