یک شات از محمد عباس‌زاده بعد از هت‌تریک مقابل نفت مسجدسلیمان
یک شات از محمد عباس‌زاده بعد از هت‌تریک مقابل نفت مسجدسلیمان

📷یک شات از محمد عباس‌زاده بعد از هت‌تریک مقابل نفت مسجدسلیمان

📷یک شات از محمد عباس‌زاده بعد از هت‌تریک مقابل نفت مسجدسلیمان