یک شات از محمد عباس‌زاده بعد از گل دوم خود در بازی امروز مقابل نفت مسجدسلیمان
یک شات از محمد عباس‌زاده بعد از گل دوم خود در بازی امروز مقابل نفت مسجدسلیمان

یک شات از محمد عباس‌زاده بعد از گل دوم خود در بازی امروز مقابل نفت مسجدسلیمان

یک شات از محمد عباس‌زاده بعد از گل دوم خود در بازی امروز مقابل نفت مسجدسلیمان