یک مقام کارگری: سبد معیشت به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
یک مقام کارگری: سبد معیشت به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

یک مقام کارگری: سبد معیشت به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید 🔹فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور: براساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

یک مقام کارگری: سبد معیشت به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

🔹فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور: براساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.