۴۰ سالگی، سن بازنشستگی نیست
۴۰ سالگی، سن بازنشستگی نیست

🔻۴۰ سالگی، سن بازنشستگی نیست رئیس گروه مطالعات اداره کل امور مستمری‌های تامین اجتماعی:سن بازنشستگی در قانون تغییری نکرده است و حداقل ۱۰ سال زودتر افراد را از چرخه اشتغال خارج می‌کنیم و تا یک فرد به بلوغ کاری می‌رسد باید بازنشسته شود. 🔹زنان در قانون کار بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال […]

🔻۴۰ سالگی، سن بازنشستگی نیست

رئیس گروه مطالعات اداره کل امور مستمری‌های تامین اجتماعی:سن بازنشستگی در قانون تغییری نکرده است و حداقل ۱۰ سال زودتر افراد را از چرخه اشتغال خارج می‌کنیم و تا یک فرد به بلوغ کاری می‌رسد باید بازنشسته شود.

🔹زنان در قانون کار بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن از معضلات صندوق تامین اجتماعی است.

🔹زنان زود بازنشسته می‌شوند و دوباره به چرخه اشتغال برمی‌گردند، چون ۴۰ سال، سن بازنشستگی نیست.

🔹مستمری بازماندگان دارد به نوه و نتیجه هم سرایت می‌کند.

🔹بازنشستگی پیش از موعد امکان‌پذیر نیست، مگر سابقه ۲۵ سال به بالا بوده و حتما نیروی جوان جایگزین شود.