۶۳ درصد ظرفیت مخازن سدها خالی است
۶۳ درصد ظرفیت مخازن سدها خالی است

🔻۶۳ درصد ظرفیت مخازن سدها خالی است 🔹شرکت مدیریت منابع آب ایران:  هم‌اکنون حدود ۱۸ میلیارد و ۳۲۰ میلیون مترمکعب آب در سدهای کشور ذخیره شده که این مقدار نشان‌دهنده پرشدگی ۳۷ درصدی ظرفیت مخازن سدها است؛ به‌عبارتی درحال حاضر حدود ۶۳ درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است.

🔻۶۳ درصد ظرفیت مخازن سدها خالی است

🔹شرکت مدیریت منابع آب ایران:  هم‌اکنون حدود ۱۸ میلیارد و ۳۲۰ میلیون مترمکعب آب در سدهای کشور ذخیره شده که این مقدار نشان‌دهنده پرشدگی ۳۷ درصدی ظرفیت مخازن سدها است؛ به‌عبارتی درحال حاضر حدود ۶۳ درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است.