۶ ماه حبس دهباشی به دلیل اهانت به یادگار امام(ره) تایید شد
۶ ماه حبس دهباشی به دلیل اهانت به یادگار امام(ره) تایید شد

۶ ماه حبس دهباشی به دلیل اهانت به یادگار امام(ره) تایید شد 🔹دادگاه تجدیدنظر حکم پیشین دادگاه درباره اهانت حسین دهباشی به مرحوم حاج احمد خمینی یادگار امام(ره) را تایید و او را به ۶ ماه حبس تعزیزی محکوم کرد.

۶ ماه حبس دهباشی به دلیل اهانت به یادگار امام(ره) تایید شد

🔹دادگاه تجدیدنظر حکم پیشین دادگاه درباره اهانت حسین دهباشی به مرحوم حاج احمد خمینی یادگار امام(ره) را تایید و او را به ۶ ماه حبس تعزیزی محکوم کرد.