🎥 مهار آتش‌سوزی در پاساژ علاءالدین
🎥 مهار آتش‌سوزی در پاساژ علاءالدین

🎥 مهار آتش‌سوزی در پاساژ علاءالدین 🔹ساعتی قبل بخشی از پاساژ علاءالدینِ تهران که محل نگه‌داری ضایعات بود، آتش گرفت و آتش‌نشانان در محل حادثه حضور یافتند و آتش مهار شد.

🎥 مهار آتش‌سوزی در پاساژ علاءالدین

🔹ساعتی قبل بخشی از پاساژ علاءالدینِ تهران که محل نگه‌داری ضایعات بود، آتش گرفت و آتش‌نشانان در محل حادثه حضور یافتند و آتش مهار شد.