📸نخستین قضاوت داوران خانم در تاریخ جام جهانی
📸نخستین قضاوت داوران خانم در تاریخ جام جهانی

📸نخستین قضاوت داوران خانم در تاریخ جام جهانی در بازی آلمان – کاستاریکا

📸نخستین قضاوت داوران خانم در تاریخ جام جهانی در بازی آلمان – کاستاریکا