🔘 زلنسکی جزایر “کوریل” را متعلق به ژاپن دانست
🔘 زلنسکی جزایر “کوریل” را متعلق به ژاپن دانست

🔘 زلنسکی جزایر “کوریل” را متعلق به ژاپن دانست 🔺 به دنبال آنکه پوتین چهار منطقه اوکراین را به خاک روسیه ضمیمه کرد، رئیس‌جمهوری اوکراین طی حکمی، جزایر “کوریل” را به عنوان قلمروی ژاپن به رسمیت شناخت.

🔘 زلنسکی جزایر “کوریل” را متعلق به ژاپن دانست

🔺 به دنبال آنکه پوتین چهار منطقه اوکراین را به خاک روسیه ضمیمه کرد، رئیس‌جمهوری اوکراین طی حکمی، جزایر “کوریل” را به عنوان قلمروی ژاپن به رسمیت شناخت.