🔴خداحافظی خوش‌چهره با آرمان امروز
🔴خداحافظی خوش‌چهره با آرمان امروز

🔴خداحافظی خوش‌چهره با آرمان امروز ♦️جلال خوش‌چهره که از مدتی پیش سردبیری روزنامه آرمان امروز را برعهده گرفته بود، از امروز اول شهریورماه، به اتفاق برخی از اعضای تحریریه که همراه او به این روزنامه آمده بودند، این روزنامه‌ را ترک کردند.

🔴خداحافظی خوش‌چهره با آرمان امروز

♦️جلال خوش‌چهره که از مدتی پیش سردبیری روزنامه آرمان امروز را برعهده گرفته بود، از امروز اول شهریورماه، به اتفاق برخی از اعضای تحریریه که همراه او به این روزنامه آمده بودند، این روزنامه‌ را ترک کردند.