🔴 دختر وزنه بردار ایران مدال برنز گرفت
🔴 دختر وزنه بردار ایران مدال برنز گرفت

🔴 دختر وزنه بردار ایران مدال برنز گرفت 🔹پوپک بسامی نماینده دسته ۵۵ کیلوگرم وزنه برداری کشورمان در بازی های کشورهای اسلامی با رکورد مجموع ۱۶۵ کیلوگرم اولین مدال تیم وزنه برداری بانوان را به گردن آویخت.

🔴 دختر وزنه بردار ایران مدال برنز گرفت

🔹پوپک بسامی نماینده دسته ۵۵ کیلوگرم وزنه برداری کشورمان در بازی های کشورهای اسلامی با رکورد مجموع ۱۶۵ کیلوگرم اولین مدال تیم وزنه برداری بانوان را به گردن آویخت.